Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden en Huisregels Daily Health & Fitness  
ARTIKEL 1. VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Na het volledig invullen en ondertekenen van de overeenkomst bent u lid (hierna te noemen: deelnemer, bezoeker) van Daily Health & Fitness. Hiermee verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN
Deelname aan fitness training bij Daily Health & Fitness kan worden aangegaan als de leeftijd van 18 jaar is bereikt, met uitzondering van bepaalde activiteiten/evenementen, deze worden van tijd tot tijd vastgesteld door het management of zijn zichtbaar op de website. Kinderen dienen begeleid te worden door een volwassen lid die ook verantwoordelijk (zie onze voorwaarden en bepalingen) is voor het gedrag van het kind.

Bij ziekte, vakantie of zwangerschap of zakelijke verplichtingen kan in overleg tussen deelnemer en het management van Daily Health & Fitness de diensten voor bepaalde tijd opgeschort worden. Daily Health & Fitness behoudt zich het recht voor de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen. Daily Health & Fitness behoudt zich het recht voor de tarieven en Algemene Voorwaarden aan te passen. Daily Health & Fitness behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende trainingen vervalt.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Daily Health & Fitness gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Een deelnemer verplicht zich bij inschrijving te legitimeren. en ten tijde van de lidmaatschapsduur mogelijke wijzigingen m.b.t. het woon- of verblijfsadres tijdig door te geven.

Gevonden voorwerpen worden drie maanden bewaard. Na deze periode worden de voorwerpen aan een goed doel geschonken.

ARTIKEL 3. BETALING
Betaling geschiedt per PIN, internet telebankieren (digitale factuur), IDEAL of automatische incasso. Daily Health & Fitness hanteert een betalingstermijn van 7 werkdagen.

Bij niet-tijdige of niet volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Daily Health & Fitness gerechtigd om haar contractuele verplichting op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Daily Health & Fitness alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat de deelnemer het verschuldigde bedrag vermeerderd met de rente en kosten heeft betaald zal hij/zij weer worden toegelaten in het pand.

ARTIKEL 4. BEËINDIGING
Alleen middels een volledig ingevuld en ondertekend opzegformulier, kan te allen tijde de overeenkomst worden beëindigd. Verzoek tot uitschrijving kunt u indienen bij de hoofd Personal Trainer of via de mail.

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID
Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemer of bezoeker. Bij twijfel aan zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer of bezoeker dringend geadviseerd de huisarts te raadplegen en een medische keuring te ondergaan. Daily Health & Fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer of bezoeker. Daily Health & Fitness is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, gevolgschade zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer, bezoeker. Schade die door de deelnemer of bezoeker al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Daily Health & Fitness, dient te worden vergoed.

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van de aangeboden activiteiten en/of deelnemen aan cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van de overeenkomst waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Daily Health & Fitness behoudt zicht het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

ARTIKEL 6. ANNULERING VAN EEN PERSONAL TRAINING SESSIE

Het annuleren c.q. afzeggen van een personal trainingsafspraak dient 24 uur van te voren te worden verricht hetzij op telefonisch dan wel schriftelijke wijze. Indien te laat wordt afgezegd zal de personal trainingssessie vooralsnog worden doorberekend.

GESCHILBESLECHTING
Alle geschillen tussen de deelnemer of bezoeker en Daily Health & Fitness waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst tussen de deelnemer of bezoeker en Daily Health & Fitness is Nederlands recht van toepassing.

HUISREGELS
We willen ieders veblijf in Daily Health & Fitness zo aangenaam mogelijk maken.  Daarom werken we met een aantal regels.

– Gebruik tijdens de personal training sportschoenen die uitsluitend binnen zijn gedragen.
– Hygiene is belangrijjk. Gebruik daarom op fitnessapparatuur een handdoek.
– Draag een t-shirt en geen singlet of topje in de personal trainingruimte.

– Ga zorgvuldig om met de spullen van Daily Health & Fitness.

– Roken en mobiel bellen is niet toegestaan.

– Daily Health & Fitness heeft het recht om personen de toegang te weigeren.
– Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drink- en etenswaren te nuttigen.

– Huisdieren zijn niet toegestaan in de personal training ruimte.

– Losse onderdelen (gewichten, dumbels etc.) legt u na gebruik terug op hun plaats.